Közlekedési igazgatás (gépjármű ügyintézés)

 

- Az ügyben eljáró hatóság megnevezése:

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda

 

- Illetékessége:

 

Országos illetékesség.

 

- Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 

1. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok /Nem uniós vagy EGT  tagállamból behozott használt járművek esetén/.

 

 • A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okiratot /amennyiben nem magyar nyelvű hiteles magyar fordítással ellátva/,

b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit /amennyiben nem magyar nyelvű hiteles magyar fordítással ellátva/,

c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

 

 • A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül be kell mutatni:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a rendszámtábla érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott    személyi azonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről aláírási címpéldányt,

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását.

A d) és e) pont együttesen a továbbiakban: ügyfél azonosító okmány.

 

2. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

 

 • A használt jármű forgalomba helyezése során:

Használt jármű: egy külföldi hatóság nyilvántartásában már szereplő vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő jármű.

 

A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

c) a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot,

d) eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba),

e) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot, (kivéve: uniós vagy EGT tagországból behozott járművek)

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,(kivéve: uniós vagy EGT tagországból behozott járművek)

c) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

d) az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt,

e) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

f) ügyfél azonosító okmányt.

 

 • Új jármű forgalomba helyezése:

Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű.

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

c) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám érvényesítő címke díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt,

d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

e) ügyfél azonosító okmányt.

 

3. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átíráshoz) szükséges okmányok

 

 • Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok:

 

A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

c) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány

c) a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, és amennyiben szükséges a rendszámtábla, érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról szóló igazolást,

d) ügyfél azonosító okmányt.

 

 • Az új típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok:

 

A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványt

c) vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt.

 

4. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

 

 • A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok:

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) ügyfél azonosító okmányt.

 

 • Személygépkocsi és 3,5 tonnát meg nem haladó tehergépkocsi esetén a végleges forgalomból történő kivonáshoz szükséges okmányok.

 

A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) mindkét rendszámtáblát,

c) a jármű törzskönyvét,

d) a jármű forgalmi engedélyét.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt,

b) ügyfél-azonosító okmányt.

 

 • Fenti pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok:

 

A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű forgalmi engedélyét,

b) a jármű törzskönyvét,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt,

d) ügyfél-azonosító okmányt.

 

 • A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok:

 

A kérelemhez csatolni kell:

a) mindkét rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén,

b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű törzskönyvét,

b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást,

d) ügyfél-azonosító okmányt.

 

A járműnek az ügyfél kérelmére, átmeneti időszakra történő kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat;

b) a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma;

c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat;

d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása.

 

5. Egyéb ügyintézés során szükséges okmányok

 

 • A kérelemhez csatolni kell:

 

a) Forgalmi engedély és/vagy rendszámtábla csere:

- előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt

- a forgalmi engedély illetékét és az új rendszám díjának befizetését igazoló csekk

 

b) Forgalmi engedély és törzskönyv-pótlás, üzembentartói jog bejegyzés, záradékokkal kapcsolatos bejegyzések:

- tulajdonos/üzemben tartó, illetve jogosult nyilatkozatát,

- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást /csere, pótlás esetén/

- a vagyoni értékű jog (üzembentartói jog) illetékének befizetését igazoló csekk

- záradék bejegyzés/törlés igazgatási szolgáltatási díja

 

c) Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén:

- fődarab származását igazoló okiratot vagy számla,

- Műszaki Adatlapot,

- bevont törzskönyvet, forgalmi engedélyt,

- bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

- hátsó rendszámtábla bemutatása

- érvényesítő címke díja

 

d) Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba vételének esetén:

- engedélyező határozatot,

- Műszaki Adatlapot,

- törzskönyvet, forgalmi engedélyt, amennyiben azzal korábban ellátták,

- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást.

 

e) Motorcsere esetén:

- a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,

- a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, vagy típusazonos motorcsere esetén a szakszerviz igazolását,

- bemutatandó a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás,

- forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetéke megfizetését tanúsító igazolást.

- hátsó rendszámtábla

 

f) Az M betűjelű /mezőgazdasági erőgépekre kiadható/ ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához csatolni kell:

- az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

- az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolást (regisztrációs szám),

- a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot,

- az ügyfél személyazonosító okmányát,

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását.

- igazolást a megengedett 25 km/h legnagyobb sebességről

 

 • A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) ügyfél azonosító okmányt,

c) a 3. pontban meghatározott esetben alvázszámot hordozó elem cseréje esetén az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot.

 

- Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 

A 35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

 

- Eljárási illetékek (csekken fizetendő):

 

Forgalmi engedély: 6.000 Ft

Törzskönyv: 6.000 Ft /személygépkocsinál/

Vagyonszerzési illeték 1890 cm3-ig 18 Ft/cm3

1890cm3-től illetve 500cm3-t meghaladó motorkerékpár esetén 24 Ft/cm3

tehergépkocsi esetén 18 Ft/cm3

 

A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak (csekken fizetendő):

a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése: 10.900 Ft

b) a forgalomból történő hatósági kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése 10.900 Ft

c) lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása 4.800 Ft

d) érvényesítő címke kiadása, pótlása 585 Ft

e) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése 2300 Ft

f) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani: 2300 Ft

g) egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem: 2300 Ft

h) indítási napló pótlása, hitelesítése: 3500 Ft

i) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása: 3500 Ft

k) a jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása: 2.400 Ft

 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:

a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19.500  Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját

b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6.500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját

c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését

 

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak:

a) Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj

- 1 pár rendszámtábla 8.500 Ft

- 1 db rendszámtábla 5.500 Ft

b) Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112.450 Ft

c) Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435.000 Ft

d) Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12.300 FT

e) Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése 23 500

f) Ideiglenes rendszámtábla és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, az ideiglenes behozatalai vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V, Z, CD, E)

- 1 pár rendszámtábla              13.000, Ft

- 1 db rendszámtábla               8.500, Ft

g) Az „E” típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

- 1 db rendszámtábla               3.500, Ft

h) Regisztráicós matrica utángyártásának díja

(feltétele az előző matrica számának ismerete) 1550, Ft

 

- Az ügyintézés helye, módja:

 

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda fsz. 17-es szoba

Ügyintéző: Bárdosi Mária és Nagy Marianna Telefonszám: 06-47-513-286